logo

BBC – Xinjiang

US’ lies about China’s Xinjiang debunked

US’ lies about China’s Xinjiang debunked

Global Times Reporter Liu Xin wrote for United World International on Xinjiang